پروژه های افتتاحی شهرداری آستانه اشرفیه در هفته دولت 

فضای سبز بلوار شهید رجایی

اعتبار هزینه شده: ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالrajaee

Bolvar3

Bolvar2

پاسخ دهید