پروژه های افتتاحی شهرداری آستانه اشرفیه در هفته دولت 

احداث میدان آقا سید حسن(ع)

اعتبار هزینه شده ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

mydan

پاسخ دهید