پروژه های افتتاحی شهرداری آستانه اشرفیه در هفته دولت 

فرش موزائیک پیاده روهای سطح شهر

اعتبار هزینه شده ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

moozaeek

mozaeek1

پاسخ دهید