فرماندار و شهردار آستانه اشرفیه از ساخت المان میدان امام خمینی(ره) بازدید کردند 

685

فرماندار و شهردار آستانه اشرفیه از مراحل ساخت المان میدان امام خمینی(ره) بازدید کردند.

حسین اسماعیلیان و مهندس علی شفیعی شهردار آستانه اشرفیه در بازدید از ساخت المان میدان امام خمینی (ره) در جریان مراحل ساخت این میدان قرار گرفتند.

680

 

685

پاسخ دهید