آغاز عملیات تکمیل و نماسازی میدان شهدای جسیدان 

251

عملیات تکمیل و نماسازی میدان شهدای جسیدان آستانه اشرفیه آغاز شد.

مهندس علی شفیعی شهردار آستانه اشرفیه از آغاز پروژه تکمیل سازی و احداث نمای میدان شهدای جسیدان آستانه اشرفیه خبر داد.وی گفت: این عملیات به منظور زیباسازی این میدان و جلب رضایت شهرواندن این منطقه انجام می شود.

250

251

253

پاسخ دهید