آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

logo

شهرداری آستانه اشرفیه درنظر دارد پروژه ای با اطلاعات مشروحه ذیل را به شرکت های تشخیص صلاحیت شده معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید. لازم به ذکر است تامین منابع مالی پروژه به عهده پیمانکار بوده و شهرداری آستانه نسبت به بازپرداخت منابع مالی آن از طریق تهاتر املاک پروژه بر اساس شرایط مناقصه ( تعدادی از واحدهای تجاری مذکور با توجه به قیمت برنده مناقصه و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ) اقدام خواهد نمود.

 • نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آستانه اشرفیه – واقع در بلوار شهید رجایی تلفن-۴۲۱۳۳۳۴۴-۰۱۳
 • نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاور : معاونت عمرانی شهرداری آستانه اشرفیه.
 • موضوع مناقصه : احداث مجتمع تجاری – اقامتی در دو طبقه ( طبقه همکف و نیم طبقه، واحدهای تجاری و طبقه اول واحدهای اقامتی ) و تکمیل عملیات سفت کاری و انجام عملیات نازک کاری سرویس های بهداشتی مربوط به حرم آقا سید جلال الدین اشرف
 • محل اجرا: استان گیلان -شهر آستانه اشرفیه –جنب حرم مطهر آقا سید جلال الدین اشرف
 • مبلغ برآورد اولیه اجرای کار : برآورد اولیه احداث مجتمع تجاری به مبلغ ۵،۲۶۷،۵۰۱،۷۱۷ ریال و برآورد تکمیل عملیات سفت کاری و نازک کاری سرویس های بهداشتی به مبلغ ۸۸۳،۸۷۷،۷۵۳ ریال جمعا به مبلغ ۶،۱۵۱،۳۷۹،۴۷۰ ریال بر اساس فهارس بهای سال ۱۳۹۳ و بخشنامه انعقاد کارهای ساختمانی به صورت سرجمع می باشد.
 • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ۳۷۰،۵۷۰،۰۰۰ ریال ( سیصد و هفت میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی که مدت اعتبار تضمین مذکور باید حداقل سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری به حساب شماره ۰۱۰۵۲۹۴۰۸۸۰۰۵ نزد بانک ملی می باشد.
 • رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل پایه ۵ رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری بوده و ارائه مدارک و مستندات شامل سابقه کاری حداقل دو کار مشابه با مبلغ معادل در پنج سال اخیر ، دو فقره رضایتنامه حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی و ارائه گواهی تایید اعتبار از سوی بانک تا سقف مبلغ مناقصه و همچنین ارئه ظرفیت کار مجاز الزامی است.
 • محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه : واجدین شرایط می توانند ضمن واریز مبلغ پانصد هزار ریال (۵۰۰،۰۰۰) ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۲۰۴۰۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه آستانه اشرفیه به نام شهرداری آستانه اشرفیه در ساعتهای اداری از تاریخ۹۳/۱۱/۷ لغایت ۹۳/۱۱/۱۴  نسبت به خرید اسناد مناقصه از واحد مالی این شهرداری اقدام نمایند. اسناد مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه فیش پرداختی و معرفی نامه معتبر شرکت با مهر و امضاء مجاز و با قید موضوع مناقصه  تحویل خواهد شد .
 • محل و مهلت تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۳/۱۱/۲۵ اسناد مربوط را تکمیل و به دبیرخانه شهرداری واقع در آستانه اشرفیه- تحویل و رسید دریافت دارند.
 • تاریخ بازگشائی اسناد مناقصه: پیشنهادهای واصله درساعت ۱۱صبح روز یک شنبه مورخ ۹۳/۱۱/۲۶ در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان درجلسه افتتاح پیشنهاد ها با معرفی نامه مجاز می باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهادها : ۶ ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای یک دوره دیگر قابل تمدید می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.
 • هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد .
 •  علی شفیعی
 • شهردارآستانه اشرفیه

پاسخ دهید