عملیات آسفالت کوچه های بن بست ۱،بن بست ۳، بن بست ۶ و بن بست ۱۴ واقع در خیابان آقا سید حسن (ع) 

B3(1)

عملیات آسفالت کوچه  بن بست یکم واقع در خیابان آقا سید حسن (ع)

B1(1) B1(3)

B1(4)

عملیات آسفالت کوچه  بن بست سوم واقع در خیابان آقا سید حسن (ع)

B3 B3(1) B3(2)

عملیات آسفالت کوچه  بن بست ششم واقع در خیابان آقا سید حسن (ع)

B6(1) B6(3) B6عملیات آسفالت کوچه  بن بست چهاردهم واقع در خیابان آقا سید حسن (ع)

B14(1) B14(2)

پاسخ دهید