عملیات بتن ریزی خیابان استقلال جنب حوزه خواهران 

خیابان استقلال جنب حوزه علمیه خواهران (1)

عملیات بتن ریزی خیابان استقلال جنب حوزه خواهران

خیابان استقلال جنب حوزه علمیه خواهران (2) خیابان استقلال جنب حوزه علمیه خواهران (1)

پاسخ دهید