عملیات بتن ریزی خیابان شریعتی بن بست یکم 

خیابان شریعتی بن بست 1 (2)

عملیات بتن ریزی خیابان شریعتی بن بست یکم

خیابان شریعتی بن بست 1 (1) خیابان شریعتی بن بست 1 (2)

پاسخ دهید