عملیات بتن ریزی خیابان فردوسی 

خیابان فردوسی (4)

عملیات بتن ریزی خیابان فردوسی

خیابان فردوسی (1) خیابان فردوسی (2) خیابان فردوسی (3) خیابان فردوسی (4)

پاسخ دهید