فراخوان دعوت به مشارکت در طرح بازگشایی و اجرای پروژه توسعه محور حرم مطهر سید جلال الدین اشرف واقع در استان گیلان -شهر آستانه اشرفیه 

logo-128

شهرداری آستانه اشرفیه در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه فوق به روش مشارکت-سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید.

Pic

  • نام و نشانی کارفرما : شهرداری آستانه اشرفیه – واقع در بلوار شهید رجایی تلفن-۴۲۱۳۳۶۳۴- ۰۱۳
  • موضوع فراخوان : پروژه تملک و آزادسازی طرح توسعه حرم مطهر سلطان سید جلال الدین اشرف با مشخصات ذیل:
مساحت کل محدوده مورد مداخله ۶۷۸۰۹  متر مربع
مساحت کل معابر موجود در طرح ۱۷۵۹۱  متر مربع
مساحت املاک خریداری شده توسط شهرداری ۹۶۲۱  متر مربع
مساحت املاک باقیمانده در طرح ۴۰۵۹۷  متر مربع
مساحت باقیمانده و قابل ساخت ۳۰۳۳۸/۵۶ متر مربع
سهم شهرداری بر اساس میزان تملک صورت گرفته بعلاوه پنجاه درصد معابر ۳۱/۲درصد
  • محل اجرا: استان گیلان -شهر آستانه اشرفیه.
  • مبلغ برآورد اولیه تملک : برآورد اولیه ۲۸۴/۱۷۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( دویست و هشتاد و چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و نه میلیون ریال) می باشد.
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان : مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ( پانزده میلیارد ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شرکت کننده در فراخوان و یا وجه نقد به حساب ۰۱۰۵۲۰۴۰۸۸۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آستانه اشرفیه می باشد
  • محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد فراخوان : واجدین شرایط می توانند ضمن واریز مبلغ یک میلیون ریال (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۲۰۴۰۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه آستانه اشرفیه به نام شهرداری آستانه اشرفیه در ساعتهای اداری از تاریخ ۹۴/۲/۱۴لغایت ۹۴/۲/۲۳ نسبت به خرید اسناد فراخوان از واحد مالی این شهرداری اقدام نمایند. اسناد فراخوان فقط به نماینده شرکت کننده در فراخوان با ارائه فیش پرداختی و معرفی نامه معتبر شرکت با مهر و امضاء مجاز و با قید موضوع فراخوان  تحویل خواهد شد .
  • محل و مهلت تحویل اسناد فراخوان: شرکت کنندگان در فراخوان پس از دریافت و مطالعه اسناد فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۴/۳/۳ اسناد مربوط را تکمیل و به دبیرخانه شهرداری واقع در آستانه اشرفیه-  تحویل و رسید دریافت دارند.
  • تاریخ بازگشائی اسناد فراخوان: پیشنهادهای واصله درساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴/۳/۴ در کمیسیون معاملات با حضور اعضای هیات عالی سرمایه گذاری باز و خوانده می شود حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان درجلسه افتتاح پیشنهاد ها با معرفی نامه مجاز می باشد.
  • کمیسیون معاملات شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.
  • هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده فراخوان می باشد .

 علی شفیعی 

شهردار آستانه اشرفیه

نوبت اول : ۹۴/۲/۱۳

نوبت دوم : ۹۴/۲/۲۰

 

پاسخ دهید