آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آسفالت خیابانهای سطح شهر آستانه اشرفیه(اصلاحیه) 

logo-128

شهرداری آستانه اشرفیه درنظر دارد نسبت به آسفالت معابر سطح شهر آستانه اشرفیه به شرح ذیل اقدام نماید.

Pict

 • نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آستانه اشرفیه – واقع در بلوار شهید رجایی تلفن-۴۲۱۳۳۳۴۴- ۰۱۳
 • نام و نشانی مهندسین مشاور : معاونت عمرانی شهرداری آستانه اشرفیه.
 • موضوع مناقصه : آسفالت خیابانهای سطح شهر آستانه اشرفیه .
 • محل اجرا: استان گیلان -شهر آستانه اشرفیه.
 • مبلغ برآورد اولیه اجرای کار : برآورد اولیه ۲/۴۵۲/۲۳۰/۷۸۱ ریال (دو میلیارد و چهارصد و پنجاه و دو میلیون و دویست و سی هزار و هفتصد و هشتاد و یک ریال) و  بر اساس دستورالعمل بکارگیری روش مقطوع در تهیه و اجرای آسفالت مصوب شورای فنی استان (دی ماه ۹۳) می باشد.
 • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ۱۲۲/۶۱۱/۵۰۰ ریال ( یکصد و بیست و دو میلیون و ششصد و یازده هزار و پانصد ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی که مدت اعتبار تضمین مذکور باید حداقل سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا وجه نقد به حساب ۰۱۰۵۲۰۴۰۸۸۰۰۵ واریز فرمایید.
 • رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید حداقل دارای گواهینامه صلاحیت رتبه ۵ رشته راه و ترابری و ظرفیت مجاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری بوده و ارائه مدارک و مستندات شامل سابقه کاری، حداقل یک پروژه با مبلغ معادل در پنج سال اخیر الزامی است.
 • محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه : واجدین شرایط می توانند ضمن واریز مبلغ پانصد هزار ریال (۰۰۰ر۵۰۰) ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۲۰۴۰۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه آستانه اشرفیه به نام شهرداری آستانه اشرفیه در ساعتهای اداری از تاریخ ۹۴/۲/۱۷ لغایت ۹۴/۲/۲۸ نسبت به خرید اسناد مناقصه از واحد مالی این شهرداری اقدام نمایند. اسناد مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه فیش پرداختی و معرفی نامه معتبر شرکت با مهر و امضاء مجاز و با قید موضوع مناقصه  تحویل خواهد شد .
 • محل و مهلت تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴/۳/۹ اسناد مربوط را تکمیل و به دبیرخانه شهرداری واقع در آستانه اشرفیه-  تحویل و رسید دریافت دارند.
 • تاریخ بازگشائی اسناد مناقصه: پیشنهادهای واصله درساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۴/۳/۱۰ در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان درجلسه افتتاح پیشنهاد ها با معرفی نامه مجاز می باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهادها : ۶ ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای یک دوره دیگر قابل تمدید می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.
 • هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد .
 • علی شفیعی
 • شهردار آستانه اشرفیه

اصلاحیه نوبت اول : ۹۴/۲/۱۷

نوبت دوم : ۹۴/۲/۲۴

 

 

پاسخ دهید