عملیات بتن ریزی فاز ۳ مجتمع دکتر معین 

???????????????????????????????

عملیات بتن ریزی فاز ۳ مجتمع دکتر معین به مساحت ۶۲۲ مترمربع

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

پاسخ دهید