عملیات بتن ریزی کوچه بن بست پنجم واقع در خیابان شهید خوش سیرت 

087

عملیات بتن ریزی کوچه بن بست پنجم واقع در خیابان شهید خوش سیرت به مساحت ۴۹۷ متر مربع

088

087

پاسخ دهید