عملیات بتن ریزی حاشیه و محوطه مسجد جسیدان به مساحت ۱۲۰۸ متر مربع 

005

عملیات بتن ریزی حاشیه و محوطه مسجد جسیدان به مساحت ۱۲۰۸ متر مربع004

007

003

005

پاسخ دهید