عملیات بتن ریزی بن بست چهارم کوچه شهید رجبی به مساحت ۷۸۷ متر مربع 

062

عملیات بتن ریزی بن بست چهارم کوچه شهید رجبی به مساحت ۷۸۷ متر مربع

064

063

065

062

پاسخ دهید