عملیات بتن ریزی بن بست چهارم خیابان آقاسید حسن (ع) به مساحت ۳۲۷ متر مربع 

051

عملیات بتن ریزی بن بست چهارم خیابان آقاسید حسن (ع) به مساحت ۳۲۷ متر مربع

049

050

051

پاسخ دهید