عملیات بتن ریزی خیابان سردار جنگل بن بست پاساژ آتش پوش به مساحت ۱۷۱ متر مربع 

051

عملیات بتن ریزی خیابان سردار جنگل بن بست پاساژ آتش پوش به مساحت ۱۷۱ متر مربع051

050

 

 

 

پاسخ دهید