عملیات بتن ریزی کوچه شهید اسماعیل زاده بن بست ششم به مساحت ۲۶۴ متر مربع 

028

عملیات بتن ریزی کوچه شهید اسماعیل زاده بن بست ششم به مساحت ۲۶۴ متر مربع

027

028

پاسخ دهید