عملیات بتن ریزی بن بست ششم خیابان آقاسید حسن(ع) به مساحت ۵۶۲ متر مربع 

020

عملیات بتن ریزی بن بست ششم خیابان آقاسید حسن(ع) به مساحت ۵۶۲ متر مربع

019

020

پاسخ دهید