عملیات بتن ریزی و آبرو گذاری برای جمع آوری آبهای سطحی کوچه چهارم بلوار جسیدان به مساحت ۵۹۰ متر مربع 

007

عملیات بتن ریزی و آبرو گذاری برای جمع آوری آبهای سطحی کوچه چهارم بلوار جسیدان به مساحت ۵۹۰ متر مربع

004

005

007

پاسخ دهید