عملیات لوله گذاری بلوار گلها کوچه شهید تقی پور بن بست دوم به متراژ ۸۰ متر طول 

010

عملیات لوله گذاری بلوار گلها کوچه شهید تقی پور بن بست دوم به متراژ ۸۰ متر طول

009

001

025

f

پاسخ دهید