عملیات بتن ریزی خیابان شهید محمد منتظری بن بست پنجم به مساحت ۵۱۰ متر مربع 

خیابان شهید منتظری بن بست 5 (4)

عملیات بتن ریزی خیابان شهید محمد منتظری بن بست پنجم به مساحت ۵۱۰ متر مربع

خیابان شهید منتظری بن بست 5 (7)

خیابان شهید منتظری بن بست 5 (3)

خیابان شهید منتظری بن بست 5 (4)

خیابان شهید منتظری بن بست 5 (5)

خیابان شهید منتظری بن بست 5 (6)

 

پاسخ دهید