عملیات بتن ریزی خیابان فرهنگ بن بست دوم به مساحت ۳۹۰ متر مربع 

004

عملیات بتن ریزی خیابان فرهنگ بن بست دوم به مساحت ۳۹۰ متر مربع

020

014

004

 

پاسخ دهید