عملیات بتن ریزی خیابان فرهنگ کوچه شهید رجبی بن بست آخر به مساحت ۴۵۰ متر مربع 

003

عملیات بتن ریزی خیابان فرهنگ کوچه شهید رجبی بن بست آخر به مساحت ۴۵۰ متر مربع

035

003

پاسخ دهید