عملیات بتن ریزی بن بست دوم خیابان شهیدمصطفی دوست به مساحت ۲۹۴ متر مربع 

005

عملیات بتن ریزی بن بست دوم خیابان شهید مصطفی دوست به مساحت ۲۹۴ متر مربع

006

005

پاسخ دهید