عملیات بتن ریزی خیابان شهید منتظری بن بست معین به مساحت ۴۲۰ متر مربع 

009

عملیات بتن ریزی خیابان شهید منتظری بن بست معین به مساحت ۴۲۰ متر مربع

010

009

پاسخ دهید