عملیات بتن ریزی کوچه شهید پورشمسایی به مساحت ۴۹۰ متر مربع 

095

عملیات بتن ریزی کوچه شهید پورشمسایی به مساحت ۴۹۰ متر مربع

094

095

پاسخ دهید