عملیات بتن ریزی خیابان شهید منتظری بن بست چهاردهم به مساحت۲۸۰ مترمربع 

098

عملیات بتن ریزی خیابان شهید منتظری بن بست چهاردهم به مساحت۲۸۰ مترمربع

083

098

099

پاسخ دهید