عملیات بتن ریزی بن بست چهارم اهل بیت به مساحت ۲۱۰ متر مربع 

014

عملیات بتن ریزی بن بست چهارم اهل بیت به مساحت ۲۱۰ متر مربع

013

009

011

014

پاسخ دهید