عملیات بتن ریزی خیابان اهل بیت جنب حوزه مقاومت بسیج حضرت زهرا(س)به مساحت ۱۸۰ متر مربع 

019

عملیات بتن ریزی خیابان اهل بیت جنب حوزه مقاومت بسیج حضرت زهرا(س)به مساحت ۱۸۰ متر مربع

016

017

018

019

پاسخ دهید