عملیات بتن ریزی کوچه شهید فلاح بن بست دهم به مساحت ۴۱۰ متر مربع 

030

عملیات بتن ریزی کوچه شهید فلاح بن بست دهم به مساحت ۴۱۰ متر مربع

 

030

032

پاسخ دهید