عملیات بتن ریزی خیابان خوشحال بن بست چهارم به مساحت ۳۵۰ متر مربع 

094

عملیات بتن ریزی خیابان خوشحال بن بست چهارم به مساحت ۳۵۰ متر مربع

093

094

095

096

پاسخ دهید