عملیات بتن ریزی کوچه حلوایی کوچه شهید یحیی پور به مساحت ۴۰۰ متر مربع 

073

عملیات بتن ریزی کوچه حلوایی کوچه شهید یحیی پور به مساحت ۴۰۰ متر مربع

073

076

072

پاسخ دهید