عملیات بتن ریزی بن بست فتح المبین به مساحت ۱۱۴۰ متر مربع 

036

عملیات بتن ریزی بن بست فتح المبین به مساحت ۱۱۴۰ متر مربع

016

034

036

035

017

پاسخ دهید