عملیات بتن ریزی خیابان شهیدمیربلوک بن بست ششم به مساحت ۳۱۰ متر مربع 

024

عملیات بتن ریزی خیابان شهید میربلوک بن بست ششم به مساحت ۳۱۰ متر مربع

018

020

024

019

پاسخ دهید