عملیات بتن ریزی خیابان شهید میر بلوک بن بست هشتم به مساحت ۲۹۰ متر مربع 

073

عملیات بتن ریزی خیابان شهید میر بلوک بن بست هشتم به مساحت ۲۹۰ متر مربع

072

073

پاسخ دهید