عملیات بتن ریزی خیابان شهید میر بلوک بن بست سوم به مساحت ۱۲۰ متر مربع 

071

عملیات بتن ریزی خیابان شهید میر بلوک بن بست سوم به مساحت ۱۲۰ متر مربع

067

071

 

پاسخ دهید