عملیات بتن ریزی خیابان ولیعصر بن بست چهارم به مساحت ۳۸۰ متر مربع 

003

عملیات بتن ریزی خیابان ولیعصر بن بست چهارم به مساحت ۳۸۰ متر مربع

001

003

005

پاسخ دهید