عملیات بتن ریزی بن بست اول ۱۶ متری شهید بهشتی به متراژ ۵۹۸ متر مربع 

d (6)

عملیات بتن ریزی بن بست اول ۱۶ متری شهید بهشتی به متراژ ۵۹۸ متر مربع

d (3)

d (1)

d (5)

d (6)

d (7)

پاسخ دهید