عملیات بتن ریزی بن بست چهارم کوچه المهدی به متراژ ۴۷۹ متر مربع 

s (2)

 

عملیات بتن ریزی بن بست چهارم کوچه المهدی به متراژ ۴۷۹ متر مربعs (1)

s (4)s (5)s (3)

 

پاسخ دهید