عملیات آسفالت بن بست دهم کوچه شهید احسان طلب به مساحت ۲۱۰ متر مربع 

054_resize

عملیات آسفالت بن بست دهم کوچه شهید احسان طلب به مساحت ۲۱۰ متر مربع به پایان رسید.

051_resize

052_resize

053_resize

پاسخ دهید