عملیات آسفالت بن بست پنجم کوچه شهید احسان طلب بمساحت ۱۵۰ متر مربع 

062_resize

عملیات آسفالت بن بست پنجم کوچه شهید احسان طلب بمساحت ۱۵۰ مترمربع به پایان رسید.

017_resize

018_resize

 

پاسخ دهید