عملیات لکه گیری آسفالت کوچه دکتر شریعتی (برق سابق) بمساحت ۱۵۶ متر مربع 

004_resize

عملیات لکه گیری آسفالت کوچه دکتر شریعتی (برق سابق) بمساحت ۱۵۶ مترمربع

IMG_20151125_111609

004_resize

006_resize

IMG_20151125_111602

IMG_20151125_111553

011_resize

 

پاسخ دهید