عملیات بتن ریزی خیابان منشعب به دبیرستان مرحوم سید محمد قرشی (شهید رجایی) 

814701210_69865

بگزارش روابط عمومی: عملیات بتن ریزی خیابان منشعب به دبیرستان مرحوم سید محد قرشی (شهید رجایی) واقع در محله کورکاء صورت پذیرفت.

122_resize

118_resize

812835701_159543

814704052_70436

816204332_59376

307_resize

پاسخ دهید