عملیات نصب مبلمان شهری و سطل زباله در خیابان جهاد 

030_resize

 

عملیات نصب مبلمان شهری (صندلی) و سطل زیاله در خیابان جهاد

 

۲۰۱۵۱۲۲۹_۱۱۵۸۰۱

۲۰۱۵۱۲۲۹_۱۱۵۸۵۰

031_resize

027_resize

۲۰۱۵۱۲۲۹_۱۲۰۰۱۱

۲۰۱۵۱۲۲۹_۱۲۰۰۲۵

۲۰۱۵۱۲۲۹_۱۱۵۹۴۵

پاسخ دهید