زیرسازی و آسفالت خیابان سردار شفیعی 

photo_2018-07-22_09-29-35

photo_2018-07-22_09-29-24 photo_2018-07-22_09-29-28 photo_2018-07-22_09-29-17 photo_2018-07-22_09-29-00 photo_2018-07-22_09-29-35 photo_2018-07-22_09-29-32

پاسخ دهید