پیشرفت کار ساختمان در حال تاسیس آتش نشانی شهرداری آستانه اشرفیه 

photo_2018-07-23_09-10-56

photo_2018-07-23_09-10-16 photo_2018-07-23_09-10-31 photo_2018-07-23_09-10-38 photo_2018-07-23_09-10-43 photo_2018-07-23_09-10-48 photo_2018-07-23_09-10-51 photo_2018-07-23_09-10-56

پاسخ دهید