لکه گیری آسفالت خیابان شکرگزار 

photo_2018-07-23_09-09-10

photo_2018-07-23_09-09-00 photo_2018-07-23_09-09-10 photo_2018-07-23_09-09-14 photo_2018-07-23_09-09-20 photo_2018-07-23_09-09-23

پاسخ دهید