هفته دفاع مقدس گرامی باد 

دفاع مقدس

ای خدای بزرگ، ای ایده آل غایی من، ای نهایت آرزوهای بشری، عا جزانه در مقابلت به خاک می افتم، تو را سجده می کنم، می پرستم، سپاس می گویم، ستایش می کنم که فقط تو، آری فقط تو ای خدای بزرگ شایسته سپاس و ستایشی، محبوب بشری، فقط تویی، گمشده من تویی. ولی افسوس که اغلب تظاهرات فریبنده و زود گذر دنیا را به جای تو می پرستم.به آنها عشق می ورزم و تو را فراموش می کنم! اگر چه نمی توانم آنها را هم فراموشی( بنامم) چون یک زیبایی یا تظاهر فریبنده نیز جلوه توست و مسحور تجلیات تو شدن نیز عشق به ذات توست.

من هر گاه مفتون هر چیز شده ام، در اعماق دل خود، به تو عشق ورزیده ام، بنابر این ای خدای بزرگ، تو از این نظر مرا سرزنش مکن. فقط ظرفیت و شایستگی عطا کن تا هر چه بیشتر به تو نزدیک شوم و در راه درازی که به سوی بوستان بی انتها و ابدی تو دارم، این سبزه ها و خزه های ناچیز نظر مرا جلب نکند و از راه اصلی باز ندارد…

بر گرفته از کتاب خدا بود و دیگر هیچ نبود 

دفاع مقدس   اثردکترشهیدمصطفی چمران

پاسخ دهید